Aanmeldformulier de Kingbeek

reload
Beste ouders/verzorgers,

Dit formulier geeft aan dat u interesse heeft in het mogelijk plaatsen van uw kind(eren) op basisschool de Kingbeek. Door dit formulier in te vullen, geeft u ook toestemming aan de school om gegevens op te vragen bij de huidige school of voorschoolse voorziening van uw kind(eren). Met deze gegevens kan bekeken worden of basisschool de Kingbeek voldoende tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind/kinderen.

We vragen u daarnaast om de vragenlijst bij aanmelding zo volledig mogelijk in te vullen en te retourneren.

Let op: Het betreft een aanmelding, geen inschrijving.

Nadat wij de door u ingevulde vragenlijst hebben doorgenomen en we contact hebben gehad met de huidige school van uw kind(eren) nemen we contact met u op om samen af te stemmen hoe we verder gaan en/of wat er eventueel nog aan aanvullende informatie, observaties of gesprekken nodig is.
Dit formulier dient door beide ouders ondertekend te worden.
Wat als u gescheiden bent?
  • Als beide ouders ouderlijk en juridisch gezag hebben, dienen beide ouders te tekenen.
  • Indien een van de ouders dit gezag heeft, dient deze ouder een kopie van de beschikking van de rechter in te leveren en hoeft alleen die ouder te tekenen. Ondergetekenden verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en dat hun kind niet staat ingeschreven bij een andere school.
Gegevens ouders/verzorgers:
Ouder/verzorger 1
Ouder/verzorger 2 (indien van toepassing)
Privacy
Stichting Kindante voert een actief beleid om de privacy van leerlingen en hun ouder(s)/ verzorger(s) te beschermen en bewaken. Wij hanteren daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring leest u op welke manier Stichting Kindante gegevens verwerkt van leerlingen en hun ouders/verzorger(s) en op welke wijze Stichting Kindante waarborgt dat gegevens behoorlijk en zorgvuldig worden verwerkt. Voor de volledige uitleg verwijzen we u graag naar ons AVG-infoblad, te vinden op privacypagina Kindante.
Vragenlijst bij aanmelding Leerling
Sociaal-emotionele ontwikkeling

Hoe gaat uw kind om met veranderingen in de routine? 
*Kunnen wij ergens rekening mee houden om uw kind hierbij te helpen? 

Hoe zeker is uw kind van zichzelf? Hoe is het zelfvertrouwen? Zijn er bepaalde situaties waarin uw kind meer of minder zelfvertrouwen heeft?
 
Hoe gaat uw kind om met andere kinderen?
Bijvoorbeeld: speelt het graag samen? Met oudere/jongere kinderen of juist met leeftijdsgenootjes? Zijn er veel conflictjes of juist niet? Komt uw kind voor zichzelf op of is het juist verlegen? Kunnen wij ergens rekening mee houden?
Waarvan wordt uw kind boos of angstig?
Hoe kunnen wij het beste met deze boosheid of angst omgaan? Kan uw kind het goed aangeven als het zich onprettig voelt? Hoe?
 
Wat werkt bij uw kind wel of niet goed wat betreft straffen of belonen? Houdt uw kind zich graag aan regels en afspraken, of juist niet?
Is het nodig dat wij ergens specifiek rekening mee houden?
Hoe gevoelig is uw kind voor prikkels en sfeer?
Denk hierbij aan licht, geluid, geur, smaak, tast, gevoelens van anderen, sfeer. Is het nodig dat we ergens rekening mee houden?
Is uw kind perfectionistisch?
Hoe pakt uw kind een taakje aan?
Denk hierbij aan: eerst even nadenken en dan pas doen? Of juist niet? Nauwkeurig of juist niet? Zelfstandig iets uitzoeken of juist niet? Eerst een plannetje maken?
Taalontwikkeling
Spreekt uw kind thuis Nederlands, dialect of een andere taal?
Spreekt uw kind verstaanbaar?
Begrijpt uw kind wat er gezegd wordt?
Op welke leeftijd zei uw kind zijn eerste woordjes?
Kan uw kind zinnen maken van 4/5 woorden achter elkaar? Zo ja, kunt u zich nog herinneren vanaf welke leeftijd hij/zij dit kon?
Voor aanmelding vierjarigen: heeft uw kind al (weleens) interesse in letters, lezen of schrijven?
Vermeld hier ook als uw kind al kan lezen, welke woordjes bijvoorbeeld en sinds welke leeftijd / i.v.m. afstemmen aanbod
 
Zijn er bijzonderheden (geweest) rondom de taalontwikkeling?
Denk bijvoorbeeld aan: heel laat gaan spreken, opvallend onverstaanbaar, enkel anderen na praten/niet zelf zinnen maken, inzet van een logopedist
Spel- en leerontwikkeling
Is uw kind nieuwsgierig?
Stelt uw kind veel waarom-vragen? Wil het zaken onderzoeken en ontdekken? Is het geďnteresseerd in nieuwe materialen of omgeving?
Komt uw kind gemakkelijk tot spelen?
Waarmee speelt uw kind het liefst?
Heeft uw kind een goed geheugen, bijvoorbeeld bij Memory?
Heeft uw kind specifieke interesses waar het helemaal in opgaat? Zo ja, wat zijn die interesses?
Heeft uw kind een sterke concentratie als het bezig is met iets wat hem of haar interesseert? (NIET zijnde beeldschermtijd)
Voor aanmelding vierjarigen: heeft uw kind al (weleens) interesse in cijfers/getallen?
Vermeld hier ook als uw kind al kan rekenen en noem enkele voorbeelden van sommetjes / i.v.m. afstemmen aanbod
 
Speelt uw kind graag met constructiemateriaal zoals puzzels en Lego?
Als uw kind graag puzzelt, vermeld dan bij puzzels om hoeveel stukjes het gaat / i.v.m. afstemmen aanbod
 
Kan uw kind de telrij al opzeggen in de juiste volgorde? Zo ja, tot welk cijfer/getal kan het dat?
Motorische ontwikkeling en zelfredzaamheid
Beweegt uw kind zich soepel en gecoördineerd?
*Denk aan rennen, klimmen en klauteren, springen
Zijn er bijzonderheden (geweest) in de motorische ontwikkeling van uw kind?
Denk aan opvallend vroeg of laat leren lopen, overslaan van bepaalde fases, inzet kinderfysiotherapeut, opvallend lenig of juist stijf/houterig bewegen
Moeten we bij de gymlessen ergens rekening mee houden?
Speelt uw kind graag buiten?
Heeft uw kind een soepele en gecoördineerde fijne motoriek?
Denk aan kleuren, knippen, plakken, tekenen, werken met kleine constructiematerialen, inzet ergotherapie. Moeten wij ergens rekening mee houden?
Voor aanmelding vierjarigen: kan uw kind zich grotendeels zelf redden? Waar is nog hulp bij nodig?
Denk aan WC-bezoek, aan- en uitkleden, jas en schoenen aan en uit, eten/drinken
Is uw kind zindelijk?
Vermeld ook sinds welke leeftijd uw kind zindelijk is (overdag).
Algemeen
Zijn er bij uw kind bijzonderheden?
Denk aan autisme (ASS), AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, ontwikkelingsachterstand e.d. Schrijf ook eventuele bijzonderheden op en vermeld nadrukkelijk of het om een diagnose of een vermoeden gaat. Voeg evt. verslagen toe bij deze vragenlijst.
 
Zijn er bijzonderheden zoals bovenstaand in de directe familie van het kind (ouders, broers/zussen)? En zo ja, welke?
Zijn er bij uw kind medische bijzonderheden?
Denk aan allergieën, slechthorendheid, slechtziendheid of ziekten
Zijn er bijzondere gebeurtenissen in het gezin (geweest)?
Denk aan bijv. ziekte, scheiding, verhuizing, sterfgeval etc.
Is er hulp/ondersteuning in de opvoeding (geweest)?
Kunt u toelichten of er wellicht zaken hieruit voor school van belang zijn?
 
Welke verwachtingen heeft uw kind van school? En wat verwacht u zelf van het schoolbezoek van uw kind?
Denkt u dat uw kind toe is aan school? Heeft het er zin in? Zal het graag gaan? Zal het zich snel ontwikkelen of juist minder snel dan gemiddeld?
Wat heeft uw kind nodig om zich verder te ontwikkelen op school?
Vermeld hier ook gegevens die u nog niet beschreven heeft, maar die wel van belang zijn.
Bedankt voor het invullen van de vragenlijst.

NB. Onjuiste en/of onvolledige gegevensverstrekking kan ertoe leiden dat de inschrijving ongedaan gemaakt wordt. Ouders hebben daarnaast een informatieplicht: nagekomen stukken of informatie dienen uit eigen beweging met school gedeeld te worden.

Privacy
Stichting Kindante voert een actief beleid om de privacy van leerlingen en hun ouder(s)/ verzorger(s) te beschermen en bewaken. Wij hanteren daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring leest u op welke manier Stichting Kindante gegevens verwerkt van leerlingen en hun ouders/verzorger(s) en op welke wijze Stichting Kindante waarborgt dat gegevens behoorlijk en zorgvuldig worden verwerkt. Voor de volledige uitleg verwijzen we u graag naar ons AVG-infoblad, te vinden op privacypagina Kindante.
 
* Verplichte velden
Terug
Print