Archief Aanmeldformulier nieuwe leerling

BS. De Kingbeek
 

 
Gegevens nieuwe leerling

 

 
De school van uw keuze heeft de zorgplicht. Deze school zal na uw aanmelding onderzoeken of uw kind geplaatst kan worden of dat een andere school meer passend is. De andere scholen ondernemen daarom geen actie in het kader van de zorgplicht.

 

 
Kindkenmerken t.a.v. ondersteuningsbehoefte
a. Algemeen

 
b. Lichamelijk/motorisch

 
c. Sociaal-emotioneel

 

 
Toestemmingsverklaring

 
Ondertekening

 
Ga na het lezen van de aanmeldingsprocedure naar het einde van deze pagina en klik op verzenden.

 
Hartelijk dank voor het invullen.

 

Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is het gewenst dat wij zoveel mogelijk de achtergronden van uw kind begrijpen. De informatie in dit aanmeldformulier wordt vertrouwelijk behandeld.


Procedure aanmelding

Hieronder geven wij kort aan wat de procedure na aanmelding is. Dit is van belang in het kader van de Wet Passend Onderwijs waarin de zorgplicht voor scholen geregeld is. 

Na ontvangst van het aanmeldformulier zijn er twee opties mogelijk: 

1. Uw kind heeft geen extra ondersteuning nodig. Uw kind wordt op onze school ingeschreven. Daarom sturen wij u na aanmelding een digitaal inschrijfformulier waarin u uitgebreide informatie over uw kind kunt vermelden. Indien u dit wenst kunt u bij de directie een papieren versie van het inschrijfformulier krijgen. 

2. Uw kind heeft wel extra ondersteuning nodig en u heeft dat al bij aanmelding aangegeven. U wordt uitgenodigd voor een vervolggesprek om toe te lichten waaruit de extra ondersteuning moet bestaan. School bekijkt of zij deze ondersteuning zelf kunnen bieden. Hierbij is ons ondersteuningsprofiel leidend. Het ondersteuningsprofiel van de school kunt u opvragen bij de directeur van de school. Kunnen wij de zorg zelf bieden, dan wordt uw kind geplaatst op onze school. Als wij inschatten dat wij deze zorg niet zelf kunnen bieden, dan gaan wij in overleg met u op zoek 

naar een school die vanuit het ondersteuningsprofiel deze zorg wél kan bieden. Dat kan een reguliere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal (basis)onderwijs. Een besluit hierover wordt binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier genomen. Deze termijn kan indien nodig nog met een periode van 4 weken worden verlengd.
 

Voorwaarden bij aanmelding

De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Ouders kunnen voor de aanmelding het ondersteuningsprofiel opvragen bij de directeur van de school. Nadat de ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld, gaat de zorgplicht in. Hiervoor moet wel zijn voldaan aan de onderstaande wettelijke afspraken: 

• Een kind moet 3 jaar zijn om te kunnen worden aangemeld op school. 

• Aanmelden moet schriftelijk gebeuren door de ouders. Aanmelden moet minimaal 10 weken voor de eerste schooldag. 

• Als ouders het vermoeden hebben dat hun kind extra ondersteuning nodig zal hebben, dan moeten ze dit melden bij de aanmelding. Ouders moeten ook alle relevante informatie (zoals onderzoeken en rapportages) aan de school doorgeven. 

• De school heeft zorgplicht. Dit houdt in dat als de school de extra ondersteuning die noodzakelijk is niet zelf kan bieden zij overleg voert met andere scholen en de ouders een passende onderwijsplek aanbiedt waar het kind wel het onderwijs krijgt waar het recht op heeft. Dit kan zijn een andere basisschool, een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs. De school heeft hiervoor 10 weken de tijd. De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat de school de aanmelding heeft ontvangen. Dat is doorgaans op de datum dat de ouders het aanmeldingsformulier hebben ingevuld. De school kan dit bijvoorbeeld in een ontvangstbevestiging aangeven. Vervolgens heeft de school 6 weken de tijd om een passende plek te vinden. Dit zijn gewone weken, geen schoolweken. Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd. 
 

U kunt uw kind bij meerdere basisscholen inschrijven, zowel binnen als buiten de regio van het samenwerkingsverband waar u woont. U bent dan verplicht om op het aanmeldingsformulier te laten weten op welke scholen u uw kind hebt aangemeld. Zo kunnen de scholen de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. Ook moet u aangeven welke school uw eerste voorkeur hee/ft. Bij die school ligt dan de zorgplicht. In principe onderzoekt de school van uw eerste voorkeur of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.


 
* Verplichte velden
Terug
Print